Kanun teklifi komiteden geçti! En düşük memur maaşı 22 bine yükseldi, emekli artırımı son anda torbaya girdi

Kanun teklifi komiteden geçti! En düşük memur maaşı 22 bine yükseldi, emekli artırımı son anda torbaya girdi

En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 artırım yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve kimi vergi artışları öngören “6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Sarsıntıların Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Kimi Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, Plan ve Bütçe Komitesi’nde kabul edildi. Buna nazaran Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 artırım alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

EK MTV ALINACAK

Buna nazaran, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli zelzelelerin tesirlerinin azaltılması emeliyle ortaya çıkan finansman muhtaçlığının karşılanmasında kullanılmak üzere bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanacak. Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan araba, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV meblağı kadar uygulanacak. Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek. Ek MTV’nin birinci taksiti, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde ek MTV’nin birinci taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenecek. Ek MTV’nin ikinci taksitinin ise kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekecek. Kanunun yayımı tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri ortasında birinci sefer kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ait ek MTV ise bu taşıtların MTV’si ile birlikte peşin ödenecek. Ek MTV bir kereye mahsus uygulanacak ve genel bütçe geliri olarak kaydedilecek.

DEPREMZEDELER MUAF TUTULACAK

Kahramanmaraş merkezli sarsıntılar nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Metot Kanunu kapsamında “mücbir sebep hali” ilan edilen yerlerde; sarsıntı tarihi prestijiyle kayıt ve tescilli olan taşıtlar, sarsıntı nedeniyle yıkılan yahut ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ilişkin taşıtlar, zelzelelerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile zelzele nedeniyle eşi yahut birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ilişkin taşıtlar ek MTV’den müstesna olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında emekli artırımı için “Bakanlarımıza gerekli talimatı verdim.” demişti.

POŞET FİYATINI ARTIRMA YETKİSİ CUMHURBAŞKANI’NDA

Plastik poşetlerin de yer verildiği listedeki eserler için uygulanan geri kazanım iştirak hissesi fiyatını iki katına kadar artırmaya yahut yarısına kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Kurumların aktifinde en az 2 tam yıl müddetle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen zaman ve teslimlerinde KDV istisnası uygulaması devam edecek.

Teklifle, Cumhurbaşkanının akaryakıt, alkollü ve alkolsüz içecekler ile tütün mamullerinin ÖTV oranlarını artırma yahut indirme konusundaki yetkisinde de değişikliğe gidiliyor.

KURUMLAR VERGİSİNDE ARTIŞ

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle; kurumların, teşebbüs sermayesi yatırım fonu katılma hisseleri ile teşebbüs sermayesi yatırım iştiraklerinin pay senetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan istisna hariç olmak üzere öbür yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan istisna ile taşınmaz satışlarından elde edilen yararlara tanınan istisna kaldırılıyor. Düzenleme, iktisap edilen yatırım fonu katılma hisseleri için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Teklifle kurum karı üzerinden alınan yüzde 20 oranındaki kurumlar vergisi yüzde 25’e çıkarılacak.

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz kuruluşları, varlık idare şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum yararları için alınan yüzde 25 oranındaki kurumlar vergisi ise yüzde 30’a çıkarılacak.

MEMUR FİYATLARINA EK ÖDEME

Kovid-19 salgını hastalığının Türkiye’de yayılmasını önlemek gayesiyle kanunlar kapsamında verilen ve 9 Kasım 2022 tarihinden evvel tahsil edilen idari para cezaları iade edilecek. Tüm kamu çalışanına 15 bin 965 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak fiyatta (8077 TL) ek ödeme yapılacak. Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında, işçinin aylık yahut fiyatlara ait tabi olduğu kararlar uygulanacak. Bu ödeme damga vergisi hariç rastgele bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak.

İlave ödeme, kapsamında bulunanlara yalnızca kendi unvanı temel alınarak ödenecek ve mali hakları mevzuatı uyarınca en yüksek devlet memuru yahut öteki bir unvan temel yahut emsal alınmak suretiyle belirlenenler bakımından, öbür mevzuat uyarınca mali haklarının belirlenmesine temel ödeme ögelerinin kapsam yahut hesabına dahil edilmeyecek.
Bu ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan yahut mali ve toplumsal hakların tespitinde temel alınan aylık, fiyat, artırım, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye ve öbür rastgele bir ödeme ögesinin hesabında dikkate alınmayacak. Hususun uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak, unsur 15 Temmuz’dan itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.
Memurların ve başka kamu vazifelilerinin mali ve toplumsal haklarında ocak ayında yüzde 30 oranında yapılan artırım ile temmuz ayında yapılacak artışlar ve 2023 Yılı Kamu Toplu İş Mukaveleleri Çerçeve Muahede Protokolü kapsamında personellere ocak ayında yüzde 45, temmuz ayında yüzde 15 oranında artış yapılması nedeniyle ortaya çıkan ödenek muhtaçlığının karşılanması için gerekli ödeneği eklemede Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

MERKEZ BANKASI TARAFINDAN KARŞILANACAK

Emeklilik yahut yaşlılık aylığı bağlananlara ödenecek aylıklar, emekli ikramiyeleri, bayram ikramiyeleri ve ek ödemeler; bayram ikramiyesinin 2 bin liraya yükseltilmesi; en düşük emekli aylığının 7 bin 500 Türk lirasına çıkarılması, minimum fiyat artışının devlet katkısı, patron prim teşviki ve ödeme gücü olmayanların sıhhat prim ödemeleri ile yapılacak ek ödemeler için muhtaçlık duyulan ödeneğin ilgili yönetim bütçelerine eklemede Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen birinci iş gününden itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından karşılanan dayanaklar Merkez Bankası kaynaklarından karşılanacak.

DENETİMLİ ÖZGÜRLÜK DÜZENLEMESİ

31 Temmuz prestijiyle Kovid-19 müsaadesinde bulunan mahkumlardan kontrollü hürlüğe ayrılmalarına 5 yıl yahut daha az mühlet kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan müddetlerini kontrollü özgürlük altında infaz edecek. 31 Temmuz prestijiyle kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının muhakkak bir müddetini bu kurumlarda geçiren mahkumlar ise güzel halli olmak koşuluyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek. Ayrıyeten, bu mahkumlar cezalarının müddetine nazaran en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak kaidesiyle 3 yıl daha erken kontrollü hürlüğe ayrılabilecek. Terör ve örgütlü cürümler nedeniyle hükümlü olanlar açık ceza infaz kurumuna erken ayrılma yahut kontrollü özgürlüğe erken ayrılma düzenlemelerinden yararlanamayacak.

KOVİD-19 CEZALARI

Kovid- 19 salgın hastalığının ülkede yayılmasını önlemek hedefiyle verilen idari para cezaları geri iade edilecek. Kamu Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Kontrat Kanunu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında; aylıklarını işçi kanunlarına tabi olarak alanlar, belediye lideri ve lider yardımcılarına mevzuatı uyarınca yapılmakta olan ödemelere ek olarak ek ödeme yapılması amaçlanıyor.

KKM UYGULAMASINDA HAZİNE’NİN UYGULADIĞI DAYANAK MERKEZ BANKASI’NA DEVREDİLECEK

Teklifle; Kur Muhafazalı Mevduat (KKM) uygulamasında Hazine’nin uyguladığı dayanağın de Merkez Bankası’na devredilmesi öngörülüyor. Unsur ile TCMB’nin misal uygulamaları göz önünde bulundurularak Hazine çatısı altında yürütülen uygulamanın da TCMB’ye devranı öngörülüyor. Ayrıyeten, uygulamaya ait tarz ve asılları belirleme yetkisi de TCMB’ye veriliyor.

KİRALARDAKİ ARTIŞ ORANI

TBMM Plan ve Bütçe Komitesi’nde, emeklilere temmuz ayında yapılacak artırım oranı, kira artışları ve Kovid- 19 salgınında müsaadeli sayılan mahkumlarla ilgili düzenlemeler de teklife eklendi. Teklife eklenen unsur ile kiralara uygulanan yüzde 25’lik artış oranının mühleti bir yıl uzatıldı. Buna nazaran; 8 Haziran 2022 tarihinde kabul edilen 11 Haziran 2022’de yürürlüğe giren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar uygulanacak olan kararın mühleti 1 Temmuz 2024’e kadar uzatılması öngörüldü.

OHAL KARARNAMELERİ TEKLİFTE

Teklife 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ili etkileyen zelzele nedeniyle OHAL kapsamında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin kabul edilmesine ait teklife husus ile eklendi. Teklife eklenen önergeyle yabancı devlet harp okullarında askeri öğrencilerin eğitim müddetlerinin, gönderilecek okulun durumuna nazaran yıl ve periyot bazında belirlenebilmesi, mezun olana kadar değil, muhakkak müddetlerle yabancı devlet harp okullarına öğrenci gönderilebilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz – Siyaset

Escort İzmir - Escort Aliağa - Escort Balçova - Escort Bayındır - Escort Bayraklı - Escort Bergama - Escort Beydağ - Escort Bornova - Escort Buca - Escort Çeşme - Escort Çiğli - Escort Dikili - Escort Foça - Escort Gaziemir - Escort Güzelbahçe - Escort Karabağlar - Escort Karaburun - Escort Karşıyaka - Escort Kemalpaşa - Escort Kınık - Escort Kiraz - Escort Konak - Escort Menderes - Escort Menemen - Escort Narlıdere - Escort Ödemiş - Escort Seferihisar - Escort Selçuk - Escort Tire - Escort Torbalı - Escort Urla